Plastoplan

Impressum

Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
(PGE Narodowy/PGE National) Warsaw 03-901 Poland

Phone: +48 22 295 92 31
Fax: +48 22 295 92 28

biuro@plastoplan.pl

www.plastoplan.pl

KRS: 0000375941
NIP: 1080010158
REGON: 142669820
Bank Zachodni WBK S.A 18 1090 2590 0000 0001 2327 2705 (PLN)
Bank Zachodni WBK S.A 73 1090 2590 0000 0001 2327 2782 (EUR)
Share Capital: 5.000.000,- PLN

Ogólne warunki dostaw
Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Plastoplan Polska Sp. z o.o. obowiązujące od 1 czerwca 2011

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej: OWS) obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży towarów, w których Plastoplan Polska Sp. z o.o. zwany dalej Sprzedającym nie określił indywidualnych warunków sprzedaży i dostaw dla Kupującego. Wydanie towaru przez Sprzedającego nie oznacza akceptacji warunków handlowych Kupującego. Kupujący dokonując zamówienia lub odbioru towaru wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych OWS.

1. Zamówienia stają się dla Sprzedającego wiążące, gdy i o ile dokona ich pisemnego potwierdzenia lub rozpocznie faktyczne ich wykonywanie. To samo dotyczy zmian, uzupełnień i porozumień dodatkowych związanych ze składanymi zamówieniami.

2. Terminy dostaw będą dotrzymywane przez Sprzedającego w miarę możliwości, jednakże w przypadku braku wiążącego potwierdzenia, ich wyznaczenie ma charakter jedynie informacyjny.

3. W przypadku dostaw bezpośrednich (z pominięciem magazynów Sprzedającego), terminy dostaw uznaje się za zachowane, gdy towar opuszcza zakład producenta lub poddostawcy Sprzedającego w czasie umożliwiającym w normalnych warunkach zrealizowanie dostawy do Kupującego.

4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostaw, a w szczególności wystąpienie powodzi, pożaru, trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych, wojen, zamieszek, strajku, eksplozji, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedający nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dostaw częściowych oraz dostaw o kilka % większych lub mniejszych niż zamówione ilości, jeżeli wynika to ze sposobu pakowania towarów. Jeżeli w przypadku konkretnych towarów przyjęte jest stosowanie większej tolerancji, to odchylenie w tych granicach uważa się za zgodne z umową. Odchylenia ilościowe odpowiednio uwzględniane są w dokumentach dostawy i fakturach sprzedaży.

6. Dokumentem dostawy jest wystawiony przez Sprzedającego lub w jego imieniu dokument wydania towaru lub list przewozowy, który zawiera datę wydania towarów z magazynu, nr zamówienia i specyfikację ilościową towarów.

7. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towarów na dokumentach dostawy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między rzeczywistą ilością towaru, a ilością zadeklarowaną na dokumentach dostawy, Kupujący sporządzi protokół niezgodności podpisany również przez przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej towaru, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Wady ukryte – rozpoznane po upływie 14 dni od daty odbioru – Kupujący zobowiązuje się zgłosić Sprzedającemu nie później niż w ciągu 2 dni od daty jej wykrycia. Reklamacje jakościowe winny być podparte stosownymi dokumentami potwierdzającymi wystąpienie wady towaru i nie mogą przekroczyć wartości towaru. Na ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego, Sprzedający ma 14 dni od daty jej otrzymania.

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający w miarę możliwości wymieni towar na pełnowartościowy lub też przedłoży Kupującemu propozycję rekompensaty (rabatu). Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

10. Sprzedający wystawia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. W przypadku nieterminowej realizacji płatności przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania dostaw oraz dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.

11. W sprawach nieuregulowanych przez OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedający oraz Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.